Reepkens

De Reepkens is een gebied met weiland en natte gronden met rietkragen. Het is moeilijk toegankelijk, doch goed te observeren vanop het zuidelijk gelegen pad langs de Moervaart.

Dit stukje natuurlijke noordoever van de Moervaart staat winter en zomer onder water. Het wordt gedomineerd door riet, liesgras en lisdodde. Naast riet vinden we hier een erg gevarieerde flora terug: blaartrekkende boterbloem, bitterzoet, brandnetel en dotterbloem domineren plaatselijk, maar laten ruimte voor vele soorten zoals valeriaan, sterrenkroos, hop, blauw glidkruid, grote egelskop, gele lis, koninginnekruid en waterzuring. Rietvogels voelen zich hier opperbest thuis. Bergeend, meerkoet, waterhoen, reiger en wilde eend komen veelvuldig voor. Ook heggemus, blauwborst, bosrietzanger, rietgors en kleine karekiet komen hier jaarlijks broeden. Aan de rand en in het moeras huisvesten plasjes zoetwaterslakken, kleine kreeftachtigen en insecten. Inhammen zijn dan weer ideaal als paaiplaats voor de vissen. Sinds kort wordt ook de bever gespot.

Een andere belangrijke biotoop in de Reepkens is het broekbos met de schietwilg als dominante boom. Dit gedeelte staat grote delen van het jaar onder water en is ten alle tijden zeer nat. Zwarte els gedijt prima in dergelijk biotoop en werd bijkomend aangeplant. We vinden hier dan ook moeras minnende soorten terug als oever- en moeraszegge, watermunt en blauw glidkruid.

Het gebied is niet vrij toegankelijk. In het voorjaar is er een geleide wandeling. Check hiervoor onze activiteitenkalender.